بایگانی برچسب: s

شکلات یا چطور ویندوز را قابل تحملتر بکنیم

اگه شما هم مثل من جزو اون دسته از آدمهایی هستید که مجبورید با ویندوز کار کنید در حالی که *نیکس رو بیشتر دوست دارید به خاطر خیلی چیزهاش از جمله package managerهای اون. ابزار “شکلات” زندگی تحت ویندوز رو قابل تحمل تر میکنه!

این ابزار نیاز به powershell داره و با اسکریپت زیر که بایستی در console نوشته بشه برروی سیستم شما نصب میشه :

@powershell -NoProfile -ExecutionPolicy unrestricted -Command “iex ((new-object net.webclient).DownloadString(‘https://chocolatey.org/install.ps1’))” && SET PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin

کافیه متن بالا رو تو کامند اجر کنید بعد از چند ثانیه choco.exe برروی سیستم شما نصب حالا از این به بعد کافیه تحت کنسول دستور بدین!

مثلاً اگه curl میخواین نصب کنید کافیه بزنین :

choco install curl

حالا بهتر میشه این ویندوز ناکارآمد رو تحمل کرد!